“Bão trên đầu, lũ dưới chân, dịch bệnh ngay sát nách”. Khúc ruột miền Trung - nơi chứa đựng bao kỳ quan văn hóa nhiên nhiên giá trị của Việt Nam - những ngày này đang oằn mình chống lũ...