Vừa qua Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã ra quyết định số 1411/QĐ/ĐUK về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2010-2015. Qua đó quyết định Chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ y tế nhiệm kỳ 2010-2015, gồm 27 đồng chí:

Nguyễn Quang Ân Lê Quang Cường Trương Quốc Cường Trần Thanh Dương Phạm Vũ Hoàng Tống Thị Song Hương Trần Thị Giáng Hương Phạm Vũ Khánh Nguyễn Công Khẩn Lương Ngọc Khuê Nguyễn Thanh Long Trần Đức Long Nguyễn Trường Nam Nguyễn Huy Nga Lê Cảnh Nhạc Trần Thị Oanh Nguyễn Huy Quang Phạm Văn Tác Hoàng Thị Thanh Nguyễn Thị Kim Tiến Dương Quốc Trọng Trần Quang Trung Nguyễn Xuân Trường Nguyễn Minh Tuấn Phạm Lê Tuấn Trần Sĩ Tuấn Vũ Sỹ Vân Ban Thường vụ, gồm 09 đồng chí: Nguyễn Thị Kim Tiến Dương Quốc Trọng Trần Quang Trung Trần Thị Giáng Hương Lương Ngọc Khuê Phạm Văn Tác Nguyễn Xuân Trường Phạm Lê Tuấn Vũ Sỹ Vân Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến giữ chức Bí thư, các đồng chí Dương Quốc Trọng, Trần Quang Trung giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế.