Ngày 9-11, tại Hà Nội, Đảng ủy Báo Nhân Dân tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị T.Ư 4, khóa XII tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư giới thiệu những nội dung căn bản Hội nghị T.Ư 4, khóa XII đã thống nhất thông qua; Nghị quyết số 02 của Đảng bộ Khối về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư".

Hội nghị đã dành nhiều thời gian nghiên cứu Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, giúp cán bộ, phóng viên nắm rõ chín biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; chín biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; chín biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; cùng bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết gồm: Nhóm giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Sau hội nghị, Đảng ủy yêu cầu từng chi bộ, cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, trước hết là cán bộ chủ chốt nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện. Từ đó, cụ thể hóa thành chương trình hành động, triển khai sâu rộng, vận dụng sáng tạo vào tình hình công tác của mỗi đơn vị, cá nhân, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong cơ quan; phục vụ tốt công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết trên báo Đảng.