Năm 2000, tỉnh Đăk Lăk có chủ trương xây dựng Buôn văn hóa dân tộc Tây nguyên nhằm thiết lập một một buôn làng kiểu mẫu. Mục đích của dự án hoàn toàn đúng, nhưng nội dung lại có nhiều điều bất ổn. Hàng chục tỷ đồng đổ vào dự án đang có nguy cơ dang dở...