(PL)- Kỳ tuyển sinh năm 2009, Trường đại học Trà Vinh sẽ tuyển 2.700 chỉ tiêu, trong đó bậc đại học là 1.500 chỉ tiêu và cao đẳng 1.200 chỉ tiêu; mở thêm ba ngành đào tạo bậc đại học là công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, thủy sản và bác sĩ thú y