Xuất thân từ gia đình nghèo, Devi - như mọi bé gái khác ở làng quê Ấn Độ - không được bố mẹ thương yêu (từ quan niệm trọng nam khinh nữ). Không biết chữ, Devi hiếm khi vượt quá 20 dặm xa khỏi làng.