Từ 66.000 chiếc cốc có khả năng phân hủy, 16.000 lít nước mưa và 1 kg thuốc nhuộm hữu cơ, người nghệ sĩ tài năng cùng nhóm bạn đã làm nên điều không tưởng. (đọc thêm)