1. Tên cổ đông lớn: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 2. Địa chỉ: Tầng 5, 172 Ngọc Khánh , Ba Đình, Hà Nội 3. Mã chứng khoán sở hữu: CTM 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi (bán): 316.800 CP (tương đương với 7,9% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) 5. Số lượng cổ phiếu đã (bán): 60.000 CP (tương đương với 1,5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) 6. Số lượng CP nắm giữ sau khi (bán): 256.800 CP (tương đương với 6,4% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) 7. Này thực hiện giao dịch: ngày 27/9/2010