Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam như sau:

Tài liệu đính kèm: CTG: Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ