TTO - * Công ty tôi có khoảng 25 nhân viên, đã làm thủ tục gia nhập công đoàn và có dấu của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, nhưng khi triển khai thì công nhân không đồng ý làm đơn gia nhập, vậy công ty có phải đóng 2% đoàn phí hay không?

- Theo Mục I Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTCTLĐLĐVN ngày 8-12-2004 của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn quy định như sau: 1. Đối tượng trích nộp kinh phí công đoàn: - Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và các loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật) nơi có tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 2. Mức và căn cứ để trích nộp kinh phí công đoàn: - Các doanh nghiệp trích, nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động và các khoản phụ cấp lương (nếu có). - Các khoản phụ cấp lương làm căn cứ để trích, nộp kinh phí công thống nhất với khoản phụ cấp làm căn cứ trích nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế gồm: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp chức vụ bầu cử, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực (nếu có). Mục II Thông tư liên tịch số Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTCTLĐLĐVN quy định phương thức trích nộp, hạch toán và quyết toán kinh phí công đoàn như sau: + Đối với các doanh nghiệp nơi có tổ chức công đoàn hoạt động: Giám đốc doanh nghiệp có trách nhiệm trích, nộp đủ kinh phí công đoàn mỗi quý một lần vào tháng đầu quý cho cơ quan công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. + Đối với các doanh nghiệp: Khoản trích, nộp kinh phí công đoàn được hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông và quyết toán theo quy định hiện hành. Thông tư số 17/2009/TT-BTC ngày 22-1-2009 của Bộ Tài Chính cũng quy định: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam; doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trên 49%; văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có trách nhiệm trích nộp kinh phí công đoàn. Mức trích nộp kinh phí công đoàn bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công phải trả cho lao động người Việt Nam làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh. Quỹ tiền lương, tiền công để làm căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn là toàn bộ tiền lương, tiền công trả cho người lao động Việt Nam được phép khấu trừ vào chi phí hợp lý, hợp lệ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo quy định pháp luật nêu trên, nếu công ty bạn không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ trích nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương, tiền công và phụ cấp phải trả cho người lao động (kể cả lao động hợp đồng). Khoản trích nộp này công ty được hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông. Nếu công ty bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty không phải thực hiện nghĩa vụ trích nộp kinh phí công đoàn bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công phải trả cho lao động người Việt Nam làm việc tại công ty. Khoản trích nộp kinh phí công đoàn được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.