Trên thế giới có nhiều cách mai táng khác nhau như hỏa táng, địa táng và thả xuống biển khơi v.v... Ngày nay lại có một công nghệ mai táng mới, công nghệ này làm người ta liên tưởng đến cách thủ tiêu xác chết của bọn  mafia: để xác chết hòa tan trong dung dịch kiềm.