(LĐ) - CĐ Bảo hiểm tiền gửi VN (DIV) mới trải qua 1 nhiệm kỳ hoạt động (2003 - 2008), nhưng bước đầu đã thể hiện được vai trò của tổ chức CĐ. Điển hình là phối hợp với chuyên môn xây dựng "thương hiệu" văn hóa DN, trong đó phải kể tới việc nâng cao trình độ cho NLĐ nhằm đảm bảo giải quyết những rủi ro của hệ thống các ngân hàng (NH) hiện nay.