Hoạt động M&A sẽ hình thành các công ty đủ mạnh, tăng khả năng cạnh tranh trong phạm vi quốc gia, khu vực và toàn thế giới.