18/12/2007 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu...