Đó là nội dung Công văn số 126/HHNH-NV của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa ban hành, kêu gọi các Ngân hàng Hội viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1909/VPCP-KTTH ngày 25/3/2008 về các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán.