Thủ tướng vừa ban hành quyết định phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn 2016 – 2018.

Chinh phu vay hon 606 nghin ty dong de bu dap boi chi den 2018 - Anh 1

Mục tiêu cụ thể đặt ra là giảm dần vay trong và ngoài nước để bù đắp bội chi, giảm bội chi từ 5,4% GDP năm 2016 xuống 3,38% năm 2017 và 3,3% vào năm 2018. Cắt giảm mạnh bảo lãnh Chính phủ theo hướng hạn chế tối đa cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới; đối với 2 ngân hàng chính sách, khống chế hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hằng năm; các chương trình, dự án đang thực hiện, khống chế hạn mức giải ngân ròng là 1 tỷ USD/năm.

Giảm thiểu rủi ro về tái cấp vốn, thanh khoản, tỷ giá, đồng tiền, có cơ chế thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ và phấn đấu kéo dài thời hạn vay qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước giai đoạn 2016 – 2018 trung bình khoảng 6-8 năm và tỷ lệ phát hành kỳ hạn từ 5 năm trở lên tối thiểu 70% tổng khối lượng trái phiếu phát hành.

Nợ công (gồm nợ chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương) không quá 65% GDP, trong đó dư nợ chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Về nhiệm vụ huy động vốn, trả nợ, huy động vốn vay của Chính phủ cho bù đắp bội chi ngân sách nhà nước khoảng 606,4 nghìn tỷ đồng, trong đó năm 2016 khoảng 247,2 nghìn tỷ đồng, năm 2017 khoảng 172,3 nghìn tỷ đồng và năm 2018 khoảng 186,9 nghìn tỷ đồng. Vay để trả nợ gốc ngân sách trung ương khoảng 414,4 nghìn tỷ đồng; trong đó năm 2016 là 132,4 nghìn tỷ đồng, năm 2017 khoảng 144 nghìn tỷ đồng và năm 2018 là 138 nghìn tỷ đồng.

V.H.