Vì lý do cá nhân nên nhân viên phụ trách mảng bảo hiểm xã hội của công ty nộp chậm tiền bảo hiểm xã hội một số ngày của tháng 3 và 4/2009. Tháng 6 chúng tôi nhận được thông báo về việc chậm đóng và lãi chậm đóng. Xin hỏi quy định về việc chậm đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như thế nào?

Lê Thanh Trang, (trang_lethanhtvs@gmail.com) Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội được tính hàng tháng trên số tiền bảo hiểm xã hội chậm đóng từ 1 tháng trở lên. Ví dụ: số tiền phải đóng trong tháng 1, nếu cuối tháng 2/2009 vẫn chưa đóng, thì phát sinh lãi 1 tháng theo mức sinh lời của quỹ bảo hiểm xã hội cùng thời kỳ. Số tiền lãi này sẽ được ghi vào thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội tháng 3/2009. Tương tự, số tiền phải đóng tháng 2/2009, nếu đến cuối tháng 3 vẫn chưa đóng thì phát sinh lãi và được ghi vào thông báo tháng 4/2009. Số tiền thực đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong kỳ của cơ quan được phân bổ theo thứ tự như sau: 1) Tiền nợ bảo hiểm y tế kỳ trước chuyển sang (nếu có); 2) Tiền bảo hiểm y tế phải đóng kỳ này; 3) Tiền lãi do chậm đóng bảo hiểm xã hội đến kỳ này (nếu có); 4) Tiền nợ bảo hiểm xã hội kỳ trước chuyển sang (nếu có); 5) Tiền bảo hiểm xã hội phải đóng kỳ này.