Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI trình Đại hội XII của Đảng, tại phần VII - Phát triển, xây dựng văn hóa con người, phương hướng nhiệm vụ đặt ra phải chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng.

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, trong quá trình phát triển, có lúc, có việc, Đảng đã mắc khuyết điểm trong lãnh đạo. Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI đã chỉ rõ: Công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài…; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, tham nhũng lãng phí, tùy tiện vô nguyên tắc. Do đó, Báo cáo Chính trị lần này tiếp tục đặt vấn đề về chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng là rất trúng, đúng.

Từ nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng ta luôn coi trọng việc xây dựng và phát triển văn hóa trong Đảng. Nghị quyết T.Ư 5, khóa VIII đặt vấn đề, để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, phải xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước. Hội nghị T.Ư 9, khóa XI tiếp tục nhấn mạnh, trong xây dựng văn hóa, phải lấy xây dựng, phát triển con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp làm trọng tâm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh làm cốt lõi. Như vậy có thể hiểu, đảng viên là những người đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp nhân dân, do đó phải là những con người có nhân cách, có lối sống tốt đẹp điển hình mới có sức thuyết phục và lãnh đạo quần chúng nhân dân. Cụ thể hơn, xây dựng văn hóa trong Đảng là xây dựng văn hóa trong mỗi đảng viên, xây dựng mối quan hệ đồng chí trong cùng tổ chức đảng. Mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải là một tấm gương thực hành văn hóa, luôn nêu cao tính tiền phong trong rèn luyện lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Mỗi đảng viên phải có trách nhiệm xây dựng mối quan hệ đồng chí, đồng nghiệp yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Một tổ chức đảng có văn hóa không thể tồn tại những đảng viên có biểu hiện bè phái, cơ hội, chạy theo lợi ích cá nhân. Vì vậy, đề nghị bổ sung cho đầy đủ hơn, đó là: “Chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng từ mỗi đảng viên”.

Phạm Thị Nguyên Hạnh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy
Khối các cơ quan TP Hà Nội