Cham de xuat phan bo von trai phieu Chinh phu: 3 bo va VPCP phai nhan thieu sot - Anh 1