ĐHĐCĐ thường niên 2012 của CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (HOSE: CCL) đã thống nhất chỉ tiêu tổng doanh thu 2012 ước đạt 180 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 28.8 tỷ đồng, gấp 3.5 lần so với năm trước.

Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 16%. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 12%.

Đại hội cũng thông qua kết quả kinh doanh năm 2011. Theo đó, tổng doanh thu đạt hơn 81 tỷ đồng, lãi ròng hơn 8 tỷ đồng và tỷ suất lãi ròng/doanh thu là 10%. Công ty quyết định không chia cổ tức để giữ lại lợi nhuận cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.