Vừa qua, tại UBND tỉnh Cao Bằng, Sở KH&CN Cao Bằng đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu đề tài “Luận cứ khoa học của việc xây dựng hệ thống mục tiêu phát triển KT-XH tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2011-2015, tầm nhìn 2020”, do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chủ trì.

Qua 1 năm thực hiện, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu như: Phân tích, đánh giá về thực trạng hệ thống các mục tiêu về phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2001-2010, chỉ ra những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, đồng thời đề xuất các quan điểm, phương hướng xây dựng hệ thống mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh trong giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020… Kết quả của đề tài mang tính khoa học và ứng dụng cao, là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn phục vụ cho quá trình phát triển KT-XH của tỉnh. Hội đồng nghiệm thu do đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy là Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tuy nhiên, Hội đồng lưu ý chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo trên cơ sở ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng. Đồng thời nhấn mạnh, thành công của đề tài là kết quả nghiên cứu công phu của các nhà khoa học, là cơ sở để Cao Bằng nghiên cứu xây dựng mục tiêu phát triển KT-XH trong giai đoạn mới, góp phần đưa tỉnh phát triển bền vững trong giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại khá. Hoàng Hà (Sở KH&CN Cao Bằng)