Tòa án quận Arapaho ở Okla (Mỹ) ngày 18/4 đã buộc Cảnh sát Trưởng Mike Burgess 35 tội danh khác nhau, trong đó có tội ép buộc và hối lộ các nữ tù nhân để họ chấp nhận trở thành nô lệ tình dục của ông ta.