Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Ủy viên Trung ương (T.Ư) Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư - đã nói như vậy về chương trình của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị lần này cần thảo luận, ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Can nghi quyet ve tang cuong xay dung, chinh don Dang - Anh 1

Ông Vũ Quốc Hùng.Ảnh: XUÂN HẢI

Đổi mới về tư tưởng, đổi mới về hành động

Ông Hùng nhấn mạnh: Việc xây dựng chỉnh đốn Đảng để xứng đáng là lực lượng lãnh đạo xã hội, được nhân dân thừa nhận. Đây là ý thức của Đảng nên Đảng đã có nhiều nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nổi bật là Nghị quyết TƯ 6 lần 2 khóa VIII, tiếp theo là Nghị quyết TƯ 4, khóa XI.

Tại các nghị quyết này, Đảng ta đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đây là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách. Điều này, có nghĩa Đảng phải đổi mới. Tình hình trong nước, tình hình thế giới đã đổi mới, thì Đảng phải đổi mới. Đổi mới về nhận thức, đổi mới về tư tưởng, đổi mới về hành động. Đặc biệt, tại hội nghị TƯ 4, khóa XI, Đảng nhận định, một bộ phận không nhỏ Đảng viên, trong đó có cả cán bộ Đảng viên cao cấp suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống. Không chỉ vậy, còn có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

“Có những Đảng viên tự đánh mất mình trước quyền lực, trước tiền bạc, trước lợi lộc và không xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân nữa. Tư tưởng, đạo đức, lối sống ngày càng suy giảm đi, suy đồi, dẫn đến “tự diễn biến” - ông Hùng nói.

Ông Hùng nhấn mạnh: Từ Đại hội XI đến nay, chúng ta đã thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm chính trị rất cao, nhưng những tiêu cực về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của Đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà càng lộ ra. Thể hiện ở những vụ đại án, tiêu cực đã được phanh phui. Nên phải có nghị quyết tiếp theo để xây dựng chỉnh đốn Đảng làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng.

Ông Hùng cũng nêu rõ: Ngay trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đặt ra những câu hỏi trước hội nghị yêu cầu thảo luận để nhận thức rõ hơn. Đó là, làm rõ thế nào là suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức? “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là thế nào? Mức độ đến đâu? Nguyên nhân là gì? Tác hại ra sao?

“Nội dung hội nghị lần này rất quan trọng. Không chỉ bàn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bàn về phát triển kinh tế. Đảng ta luôn nhấn mạnh xây dựng kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Đi bằng “hai chân” ấy Đảng mới mạnh được trong bối cảnh hiện nay. Tôi tin rằng, Đảng ta luôn ý thức được trách nhiệm tự đổi mới, trách nhiệm trước dân tộc, trước Tổ quốc, trước các bậc tiền bối, trước lịch sự để xây dựng, chỉnh đốn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” - ông Hùng nói.

Phải chỉ rõ được một bộ phận không nhỏ Đảng viên thoái hóa

Ông Dương Ngọc Sơn - nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - cho rằng: Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch vững mạnh luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, chế độ. Do vậy, Trung ương thấy rằng, tình hình ngày càng phức tạp trầm trọng, cho nên tại hội nghị lần này, Trung ương họp bàn xây dựng chỉnh đốn Đảng để chống suy thoái, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Và ra Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Đây là vấn đề Đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm, và mong Trung ương làm sao sau hội nghị này làm rõ được những đánh giá sao cho đúng tình hình diễn biến phức tạp để có những giải pháp hữu hiệu, và kiên quyết để chặn đứng.

Nói về việc để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống thì Đảng phải chỉ rõ được một bộ phận không nhỏ Đảng viên thoái hóa biến chất là ai, ông Sơn nhấn mạnh, điều này tất cả các cơ quan, tổ chức, nhất là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội phải vào cuộc để đưa ra những cá nhân vi phạm từ đó có giải pháp chấn chỉnh, nhắc nhở, nếu vi phạm thì phải xử lý.

Ông Sơn cho rằng, lần này Trung ương bàn để có biện pháp cụ thể, thiết thực. Vấn đề suy thoái đạo đức tương đối rõ như tham ô, tham nhũng hiện đang diễn biến phức tạp nếu không có giải pháp hữu hiệu, thiết thực thì không giải quyết được.

Ông Sơn cũng cho rằng, trước đây chúng ta đã thực hiện việc phê bình và tự phê bình trong Đảng nhưng vẫn còn chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng nể nang xuê xoa. “Bây giờ Trung ương phải bàn thế nào để phê bình và tự phê bình phải nghiêm túc, để đạt được cái gì, chứ cứ chung chung thì chẳng giải quyết được vấn đề gì. Và đó là một trong những yếu kém khiến suy thoái tư tưởng về đạo đức, lối sống, tham nhũng, tham ô chưa được đẩy lùi” - ông Sơn nói.

XUÂN HẢI - THẮNG GIANG