GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên. Theo hồ sơ công tác thì đúng ngày 1/12/2016 tôi đủ 60 tuổi để về nghỉ hưu. Trước đó 5 tháng tôi được thông báo về thời điểm nghỉ hưu.

Cac quy dinh lien quan den nghi huu - Anh 1

Đến nay chưa nhận được thêm bất cứ thông báo nào. Theo quy định thì, thời điểm hưởng lương hưu của tôi bắt đầu từ 1/12/2016 hay là sang tháng 1/1/2017 ? – Lương Xuân Hiếu (luongxuanhieu***@gmail.com).

* Trả lời :

Theo Khoản 1 Điều 40 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ « Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức » quy định : Thời điểm nghỉ hưu là ngày 1 của tháng liền kề sau tháng viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tại Khoản 6 Điều này có nêu : Trước 6 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, cơ quan, đơn vị quản lý viên chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để viên chức biết và chuẩn bị người thay thế.

Khoản 7 Điều 40 Nghị định trên quy định :

- Trước 3 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức phải ra quyết định nghỉ hưu;

- Căn cứ quyết định nghỉ hưu quy định tại Điểm a Khoản này, cơ quan, đơn vị quản lý viên chức phối hợp với tổ chức bảo hiểm xã hội tiến hành các thủ tục theo quy định để viên chức được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu;

- Viên chức được nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và những công việc đang làm cho người được phân công tiếp nhận ít nhất trước 3 ngày làm việc tính đến thời điểm nghỉ hưu;

- Kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu, viên chức được nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Căn cứ vào quy định nêu thì trước 3 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu đơn vị nơi bạn công tac phải ra quyết định nghỉ hưu đối với bạn. Thời điểm nghỉ hưu bắt đầu nhận lương hưu của bạn sẽ là ngày 1/1/2017.