(BNS) Cùng với sự phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập, một thách thức hiện nay là sự bùng phát của tệ nạn xã hội, trong đó có thảm họa ma túy. Vì siêu lợi nhuận, bọn tội phạm lợi dụng mọi kẽ hở, không từ bất kỳ...