Theo Bộ Tài chính, bội chi ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 10 ước 7.100 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước 48.420 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 10 ước đạt 53.010 tỷ đồng; lũy kế thu 10 tháng đạt 558.510 tỷ đồng, bằng 93,9% dự toán. Ước đến hết tháng 10, có 38/63 địa phương thu đạt trên 92% dự toán.

Tổng chi NSNN thực hiện tháng 10 ước 60.110 tỷ đồng; lũy kế chi 10 tháng ước đạt 606.930 tỷ đồng, bằng 83,6% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển trong tháng 10 ước 10.640 tỷ đồng; lũy kế chi 10 tháng ước đạt 124.610 tỷ đồng, bằng 82,0% dự toán.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết, chi trả nợ viện trợ tháng 10 ước 8.300 tỷ đồng, 10 tháng ước đạt 82.330 tỷ đồng, bằng 95,7% dự toán, đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ đã cam kết.

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính (gồm cả chi cải cách tiền lương), thực hiện tháng 10 ước 41.170 tỷ đồng, lũy kế chi 10 tháng ước 399.990 tỷ đồng.

Bội chi NSNN tháng 10 ước 7.100 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước 48.420 tỷ đồng, bằng 40% mức bội chi cả năm Quốc hội quyết định và được bì đắp bằng các nguồn vốn vay trong và ngoài nước theo quy định.

Nguồn DVT.vn/MOF