NDĐT - Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, Bí thư Tỉnh ủy vừa ký ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần tăng cường đúng mức công tác giáo dục đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác, chấn chỉnh phong cách, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật; nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trong ngày làm việc.

Khi giao nhiệm vụ cho cấp dưới, cấp trên phải có quy định cụ thể thời gian hoàn thành. Bất kỳ cán bộ, công chức, viên chức nào có những hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông hoặc trong giờ làm việc còn la cà, ăn uống ở các hàng quán đều phải bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó phải kiểm điểm về trách nhiệm giáo dục, quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; nếu để cán bộ, công chức, viên chức tái phạm thì bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan phải chịu kỷ luật về trách nhiệm quản lý, giáo dục.