Hội đồng quản trị Công ty CP phân bón Bình Điền thông báo cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với nội dung sau:

1. Thời gian bắt đầu: 8h30 ngày 24/04/2012

2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012

- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán

- Báo cáo công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2011, nhiệm vụ năm 2012

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2011, nhiệm vụ năm 2012

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011

- Thù lao ĐHQT, BKS năm 2011 và mức thù lao năm 2012

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS