Ngày 22/7/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo việc phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu (Baseafood). Công ty cần thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng Quản trị.