Các nhà khoa học Nhật Bản nhận biết hố đen lớn thứ hai ở dải Ngân hà dựa vào tốc độ đám mây khí và sóng vô tuyến.