Ngày 29/7, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2010), Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng và vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những công lao đóng góp của ngành tuyên giáo TP Đà Nẵng trong chặng đường 80 năm qua. Cũng nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trao bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, phát triển vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng” của Thành ủy Đà Nẵng cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã tặng Huy chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng cho 6 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyên giáo… Nhân kỷ niệm 80 năm ngành truyền thống Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Trải qua các thời kỳ, Đảng ta luôn khẳng định công tác tư tưởng, tuyên giáo là một bộ phận hợp thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng nhằm truyền bá có hệ thống chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quan điểm đó đã được các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng không ngừng phát huy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, dựng xây nước nhà. Đặc biệt, ngay sau khi TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, ngành Tuyên giáo cùng với các cơ quan hợp thành binh chủng làm công tác tuyên giáo đã xác định trọng trách của mình, tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, gắn với các mặt hoạt động của đời sống xã hội, chú trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, kịp thời định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề, sự kiện bức thiết của TP. Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thông qua hoạt động của mình, công tác tuyên giáo của Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã tham mưu cho Ban chỉ đạo cuộc vận động Thành phố, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; từng bước đi vào chiều sâu, tạo ra những chuyển biến trong đời sống xã hội về các mặt đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh