Đó là thành phần mà báo Time gọi là lực lượng siêu mật CIA, với tên gọi chính thức Nhóm các chiến dịch đặc biệt (Special Operations Group - SOG).