Sáng 3-10, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng (TĐKT) Trung ương đã về dự Đại hội và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang. Phát biểu tại Đại hội, sau khi đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch cho rằng lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh; tổ chức có hiệu quả các phong trào chung, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước cho rằng: Các phong trào thi đua của tỉnh cần hướng vào nội dung khai tác tối đa tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh nhằm góp phần phát triển toàn diện và bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết Trung ương 7 ( Khóa X ) của Đảng.

M.L