Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa ban hành kế hoạch hành động xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, toàn hệ thống Agribank phấn đấu thực hiện tốt các giải pháp huy động vốn để mở rộng đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2020 với các mục tiêu: Nguồn vốn huy động năm 2012 tăng trưởng từ 10% đến 12% so với năm 2011; dư nợ cho vay nền kinh tế năm 2012 và các năm tiếp theo tăng khoảng 10%/năm; dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng trưởng hằng năm 15% - 18%/năm; tỷ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đến cuối năm 2012 đạt hơn 70%, các năm tiếp theo đạt hơn 75%...

Mỗi chi nhánh có hoạt động trên địa bàn nông thôn, đề xuất lựa chọn một xã báo cáo Agribank để sử dụng quỹ an sinh xã hội hỗ trợ xây dựng một trong các công trình như: Trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống nước sạch...