1. Tên người thực hiện giao dịch: Đào Văn Duy 2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Người được ủy quyền CBTT 3. Mã chứng khoán giao dịch: AAA 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 214.500 CP 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 214.500 CP 6. Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính cá nhân 7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 05/10/2010 đến ngày 30/10/2010