Tủ sách pháp luật (TSPL) là một kênh thông tin quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngay sau khi có Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 25/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án xây dựng và quản lý TSPL ở xã, phường, thị trấn, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Chỉ thị số 02/1999/CT-UB ngày 16/01/1999 “Về việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng TSPL ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh”; Quyết định 625/QĐ-UB ngày 22/03/1999 “Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và quản lý TSPL ở xã, phường, thị trấn từ năm 1999 đến năm 2001”.