Theo dự thảo đề án “Mô hình tổ chức chính quyền đô thị”, Bộ Nội vụ đưa ra 3 phương án tương ứng với 3 mô hình xây dựng chính quyền đô thị. Góp ý kiến về dự thảo này, nhiều địa phương cho rằng, không nên áp đặt mô hình chính quyền đô thị cho từng đô thị, nên để các thành phố tự lựa chọn mô hình phát triển.