(TBKTSG Online) – Trang web WikiLeaks sẽ công bố thông tin tài khoản bí mật ngân hàng của hơn 2.000 cá nhân và tổ chức, bao gồm thông tin liên quan đến vấn đề “trốn thuế quy mô lớn” và các hoạt động tội phạm khác, trong vòng 2 tuần tới.