Ngày 19-11-1999, Luật HR 2194 đánh dấu “bước tiến mới” của chính sách gây sức ép, trừng phạt về kinh tế, ngoại giao của Mỹ đối với tất cả các nước vì “lý do tự do tôn giáo”. Cũng năm 1999, báo cáo đầu tiên của Ủy ban Nhân quyền quốc tế của Mỹ về tình hình 197 nước đã “điều chỉnh” lối phân chia 2 loại nước của Luật HR 2431, thành 4 loại nước, theo tiêu chí của Luật Tự do tôn giáo quốc tế nói trên.