Việt Nam đang bước vào thời kỳ "cơ cấu dân số vàng". Theo kinh nghiệm thế giới, nhiều nước đã "cất cánh" và "hóa rồng" nhờ biết tận dụng cơ hội này. Sau nhiều thập kỷ bùng nổ dân số, năm 2009, lần đầu tiên dân số nước ta tăng không quá một triệu người/năm; 63/63 địa phương hoàn thành chỉ tiêu về công tác dân số. Các chỉ số phát triển con người tăng cao ở ba yếu tố: thu nhập bình quân đầu người, tuổi thọ trung bình và giáo dục. Theo Liên hợp quốc đánh giá, Việt Nam là một trong những quốc gia đạt nhiều tiến bộ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.