Hỏi: Trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng xác định: "Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội”. Là một cán bộ Mặt trận ở cơ sở, xin cho biết vai trò giám sát và phản biện của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội?