Bạch Dương như thể không ngồi yên nổi một phút, lý do là bạn nhận được thông tin nào đó rất tuyệt vời.