* Tăng mức xử phạt hành chính, nhưng không nên quá cao