Sơn La là một tỉnh miền núi được xếp vào diện đặc biệt khó khăn, kinh tế chưa phát triển, cơ sở hạ tầng thấp kém, đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng cao, vùng biên giới còn rất khó khăn. Tỉnh hiện có 5 huyện nghèo, 90 xã (17 xã biên giới), 1.119 bản đặc biệt khó khăn.