Bộ LĐTBXH ban hành TT số 26/2012/TT - BLĐTBXH ngày 12.12.2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ - CP ngày 10.4.2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.