Công văn số 817/TCT-CS ngày 15/2/2008, Tổng Cục Thuế hướng dẫn về việc trích khấu hào tài sản cố định trong thời gian ngừng sản xuất, như sau: