(HNM) - Từ kỳ cước tháng 9-2009, khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại cố định, GPhone, Cityphone của VNPT Hà Nội có thể tra cứu chi tiết cước nội hạt và tải bản kê cước này qua hệ thống VNPT Hà Nội Portal địa chỉ www.vnpt-hanoi.com.vn.