Theo ước tính của tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, trữ lượng dầu nước ta đạt 2,8 đến 3,6 tỷ tấn quy dầu.