Với vị trí địa lý có nhiều thuận lợi trong quy hoạch phát triển công nghiệp, những năm qua, xã Vân Dương (thành phố Bắc Ninh) đã chuyển đổi 70% diện tích đất canh tác nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển khu công nghiệp của tỉnh và thành phố.