(NDHMoney) Ngoài những lĩnh vực ưu tiên, chúng tôi cũng có chính sách cho thị trường bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng... một cách đầy đủ hơn.